Grupa "KŁOSY"

08-02-2011

Grupa powstała jesienią 2000 r. z inicjatywy Jana Karpowicza. Od początku jej ster objął Konstanty Kozłowski.

Do grupy należy kilkunastu literatów –amatorów z Gródka i okolic. Kontynuują oni bogatą tradycję piśmiennictwa na Ziemi Gródeckiej. To tu hetman Jan Chodkiewicz założył pierwszą drukarnię (w Błudowie, dziś Zabłudowiu). W pobliskich Mostowlanach urodził się wódz powstania listopadowego Konstanty Kalinowski, który wydawał pierwszą gazetę w języku białoruskim "Mużyckaja prauda". Następną taką gazetą, która docierała do tutejszych mieszkańców była "Nasza Niwa", wydawana od 1906r. w Wilnie. Właśnie w tej gazecie drukowali swoje wiersze Ściapan Piatelski (ps. „Aroł”) z Gródka i Janka Daraszkiewicz (ps. „Karszun”) z Mieleszek. W Straszewie urodził się Aleksander Karpiuk, dowódca oddziału partyzanckiego im. K. Kalinowskiego, późniejszy pisarz białoruski.

Bogata spuścizna literacka jest inspiracją do pracy Grupy Literackiej „KŁOSY". W skład grupy wchodzą ludzie w dojrzałym wieku jak i młodzież pisząca w języku polskim i białoruskim. Tematyka pisanych wierszy i prozy jest różnorodna od opisów piękna przyrody, tradycji miejscowych ludzi , miłości, po trudy codziennego bytowania.

W 2002 roku staraniem grupy, przy finansowej pomocy Urzędu Gminy i GOK-u, wydany został zbiór wierszy i prozy "Życiem pisane". Jan Grycuk i Anatol Porębski systematycznie publikują swe wiersze w „Wiadomościach Gródeckich”.

Działalność grupy zaowocowała powołaniem przy GCK Gródeckiej Oficyny Wydawniczej. Zainicjował ją w 2010 r. tomik wierszy Anatola Porębskiego „Tut byli i budziam”.

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)