Grupa Literacka „KŁOSY”

Grupa powstała jesienią 2000 r. z inicjatywy Jana Karpowicza. Od początku jej ster objął Konstanty Kozłowski (zmarł wiosną 2012 r.). Do grupy należy kilkunastu literatów – amatorów z Gródka i okolic. Kontynuują oni bogatą tradycję piśmiennictwa na Ziemi Gródeckiej. To tu hetman Jan Chodkiewicz założył pierwszą drukarnię (w Błudowie, dzisiejszym Zabłudowiu). W pobliskich Mostowlanach urodził się wódz powstania listopadowego Konstanty Kalinowski, który wydawał pierwszą gazetę w języku białoruskim "Mużyckaja prauda". Następną taką gazetą, która docierała do tutejszych mieszkańców była "Nasza Niwa", wydawana od 1906r. w Wilnie. Właśnie w tej gazecie drukowali swoje wiersze Ściapan Piatelski (ps. „Aroł”) z Gródka i Janka Daraszkiewicz (ps. „Karszun”) z Mieleszek. W Straszewie urodził się Aleksander Karpiuk, dowódca oddziału partyzanckiego im. K. Kalinowskiego, późniejszy pisarz białoruski.

Bogata spuścizna literacka jest inspiracją do pracy Grupy Literackiej w myśl białoruskiego przysłowia "szto napiszasz piarom, nie wyrubajesz taparom". W skład grupy wchodzą ludzie w dojrzałym wieku jak i młodzież pisząca w języku polskim i białoruskim. Tematyka pisanych wierszy i prozy jest różnorodna od opisów piękna przyrody, tradycji miejscowych ludzi, miłości, po trudy codziennego bytowania.

W 2002 roku staraniem grupy, przy finansowej pomocy Urzędu Gminy i GOK-u, wydany został zbiór wierszy i prozy "Życiem pisane". Jan Grycuk i Anatol Porębski systematycznie publikują swe wiersze w „Wiadomościach Gródeckich”.

Działalność grupy zaowocowała powołaniem przy GCK Gródeckiej Oficyny Wydawniczej. Zainicjował ją w 2010 r. tomik wierszy Anatola Porębskiego „Tut byli i budziam”.

Koło Plastyczne

Zajęcia prowadzi instr. Maria Mieleszko. Spotkania odbywają się w każdy piątek od godz.15.00. Są skierowane do wszystkich chętnych, zainteresowanych poznaniem wszelakich technik plastycznych, jak batik, malowanie na szkle, praca z gipsem, wykonywanie suchych bukietów, ozdobnych ramek, kartek i stroików świątecznych. Do zadań pracowni plastycznej należy również:

  • prowadzenie kroniki GCK i Księgi Pamiątkowej,
  • oprawa plastyczna imprez,
  • wykonywanie dekoracji do scenek teatralnych,
  • wykonywanie eksponatów i rekwizytów na potrzeby zespołów i kół zainteresowań,
  • wykonywanie ogłoszeń, zaproszeń, dyplomów, pamiątek itp.

Historia Domu Kultury

Pomysł zbudowania placówki kulturalnej zrodził się w Gródku pod koniec lat pięćdziesiątych.... Więcej

Rada Programowa

Rada Programowa Gminnego Centrum Kultury jest społecznym organem doradczym dyrektora placówki i on ją powołuje. Do tego gremium należą osoby z różnych środowisk w gminie. Więcej

Dom Kultury +

Jesienią 2010 r. Gminne Centrum Kultury w Gródku zostało zakwalifikowane do ogólnopolskiego programu Dom Kultury +, koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Więcej

Siłownia " MASTER"

Siłownia mieści się w piwnicy budynku Gminnego Centrum Kultury. Dysponuje bogatym i urozmaiconym sprzętem do ćwiczeń.

Więcej

Grupa "KŁOSY"

Grupa powstała jesienią 2000 r. z inicjatywy Jana Karpowicza. Od początku jej ster objął Konstanty Kozłowski. Więcej

Usługi

Usługi świadczone przez GCK (wynajem sal, miejsca na stoiska na imprezach). Więcej
GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050